-

13 anledningar att kryssa nr 13

Den 11 september 2022 är det val till kommun, region och riksdag. För tredje gången ställer jag upp som kandidat för Moderaterna och söker ditt förtroende. Under de senaste 8 åren så har jag arbetat för att förbättra och utveckla Hässleholm för alla Hässleholmare, ett arbete som har utförts både som ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och som ledamot i regionfullmäktige. I valet den 11 september står jag nu på plats 13 och denna gången är ditt förtroende och ditt kryss extra viktigt. Moderaterna har idag 10 platser i kommunfullmäktige i Hässleholm och för att jag ska få lov att fortsätta arbeta för Hässleholm och alla Hässleholmare behöver jag få ditt kryss så jag ”kryssas in” i kommunfullmäktige.

Nedan har jag tagit fram 13 av de viktigaste anledningarna till att du ska sätta ditt kryss på nr 13.

1. Nya pågatågsstationer i kransorterna som ligger längs järnvägen med start i Tormestorp

Hässleholm är en knutpunkt och det är något som vi behöver fortsätta utveckla. Genom vår kommun går järnvägen på 5 håll med spår som går igenom många av våra kransorter, både stora som små. För att förbättra kommunikationen i hela kommunen behöver vi fler pågatågsstationer i de orter som ligger längs med järnvägen. Tormestorp är ett praktexempel. En stor ort med många som pendlar till och från jobbet, men som för att kunna göra detta behöver de antingen ta sig in till Hässleholm C med stadsbuss som slutar gå runt kl 20:00 på en vardag och runt kl 18:00 på helger eller med bil. Med en pågatågsstation i Tormestorp hade turtätheten ökat och det hade varit möjligt att ta sig både norr- och söderut även efter 20:00/18:00. Genom ökade möjligheter ökar även attraktiviteten för orten vilket leder till att fler vill flytta in, något som gynnar både befintliga boende och det lokala näringslivet. 

2. Stärka Hässleholms attraktivitet genom nära samarbete med näringslivet

Hässleholms kommun har ett bra samarbete med näringslivet genom flera kanaler. Samarbeten är dock något som måste vårdas och som kan vidareutvecklas. Kommunens attraktionskraft kan öka genom ett nära samarbete med näringslivet för att skapa förutsättningar för att etablera och bedriva företag i kommunen. Fler arbetstillfällen ger underlag för fler invånare och möjlighet till bättre service för våra invånare. Företagande är grunden för att skapa en positiv spiral med ökande skatteintäkter vilket i sin tur innebär att vi kan hålla en god medborgarservice. Genom fler och mer långtgående samarbeten finns det fler öron mot rälsen och därmed finns det större möjligheter för att få saker gjorda. 

3. Nej till höghastighetsjärnvägen

Nej till höghastighetsjärnvägen och därmed nej till en dyr barriär som delar upp vårt landskap i två delar. Höghastighetsjärnvägen som föreslås gå genom Hässleholm är en onödigt dyr historia som riskerar att gå rakt genom Hovdalas natur- och rekreationsområde. Detta är något som vi absolut inte kan ställa oss bakom. Istället säger vi ja till att vidareutveckla befintliga spår, arbeta med att stärka tursäkerheten (så att tågen faktiskt går när de ska) och för att minska antalet s.k. ”flaskhalsar” på järnvägen. Ett exempel på en flaskhals är Skånebanan mellan Hässleholm-Kristianstad som är en av de mest trafikerade enkelspåriga järnvägarna i världen. Denna typ av infrastruktursatsningar är något vi ska ställa oss bakom, inte något skrytbygge som kommer vara utdaterat innan det ens är färdigställt. 

4. Tillåta krogarna att ha öppet till 04:00

Ett levande nattliv är bra för hela kommunen. Antalet krogar, barer och nattklubbar har minskat drastiskt i Hässleholm under de senaste årtiondena vilket har gjort att nattlivet som en gång var väldigt starkt i Hässleholm har flyttat till exempelvis Kristianstad, Malmö och Helsingborg. Ett levande nattliv medför inte bara till att just den verksamheten där gästerna spenderar kvällen och natten går bättre utan att omkringliggande restauranger, taxi, hotell och hela kommunens varumärke får ett uppsving. Hässleholms kommun borde därför se över tillståndsbesluten över hur länge krogar och restauranger får lov att ha öppet som ett steg i att göra Hässleholm mer attraktivt även nattetid. Runt om i landet varierar öppettiderna från 01:00 till 05:00 och det finns en klar korrelation mellan antalet krogar, restauranger och nattklubbar med hur länge de får lov att ha öppet. I Helsingborg som exempel kan nattlivet ha öppet till klockan 05:00 på lördagar och det är känt sedan länge att Helsingborg har flest restauranger per capita i Sverige. 

5. Skapa fler möjligheter för att företag ska kunna starta och utvecklas i vår kommun

Knutpunkten Hässleholm behöver utvecklas till att inte bara vara en knutpunkt för kollektivtrafik utan även en knutpunkt för företagare. Tyvärr så har Hässleholms kommun åkt snabbt och brant ner för Svenskt näringslivs företagsranking och hamnade på plats 240 av 290 vid den senaste mätningen. Detta är en utveckling som måste brytas och som måste vara en av kommunens största prioriteringar under många år framöver. Förtagens knutpunkt i Hässleholm behöver präglas av att kommunen har en kommunikation och en vilja att hjälpa företagen att starta, utvecklas och växa. Genom nära dialoger med marknadens aktörer och genom proaktivt arbete från alla förvaltningar och avdelningar i kommunen kan vi, likt Östra Göinge, få till möjligheter för att locka till oss entreprenörer och företag. 

6. Ökad trygghet genom bättre belysning och fler övervakningskameror

Sprängningar, rån, skjutningar och bilbränder. Det är händelser som har varit främmande för Hässleholm under lång tid men som tyvärr har blivit vanligare och vanligare. Småstadstryggheten är i vissa delar av staden och kommunen helt bortblåst. Det krävs insatser där kommunen och polisen går hand i hand för att komma till bukt med kriminaliteten och för att bekämpa otryggheten. Två verktyg för att göra detta är genom att förbättra belysningen på gator, torg och i parker samt att sätta upp fler övervakningskameror på allmänna platser. Belysning och övervakningskameror ger för många en ökad upplevd trygghet men det kommer inte stoppa all kriminalitet men det kommer förhindra och möjliggöra att fler döms för sina handlingar. Det är dock samhällets primära uppgift att göra allt i sin makt för att säkerställa dess invånares trygghet. Detta är bara ett litet steg på vägen. 

7. Hässleholm ska aktivt arbeta med att få Skånes lägsta arbetslöshet

Det ska löna sig att gå till jobbet jämfört med om du går med bidrag. Detta är en oerhört viktig frihetsfråga och en viktig samhällsekonomisk fråga som många kommuner brottas med. Hässleholms kommun gör mycket för att minska arbetslösheten men vi kan alltid göra mer. Kommunen behöver sätta tydliga mål, t.ex. att ha Skånes lägsta arbetslöshet, och därefter tänka utanför boxen på hur vi kommer dit. Det finns många kommuner som har lyckats bra och det finns därför många insatser som går att låna från andra. Tillsammans med myndigheter och näringsliv ska vi gå från bidragstagande till en egen lön, från ett beroende till frihet. 

8. Minskad byråkrati för att underlätta ökat byggande

Under de senaste 8 åren så har det blivit markant mycket lättare att söka bygglov i Hässleholm. Genom införandet av AI (artificiell intelligens), ändrade rutiner och snabbare beslutsgångar så har byråkratin kring byggande förändrats till det bättre för den sökande. Med det sagt så finns det mycket mer som kan göras. I Hässleholms kommun så måste det vara lätt att göra rätt och genom ytterligare förenklingar genom digitala hjälpmedel, rutiner och tydlig kommunikation kommer vi lyckas minska byråkratin ytterligare. Tyvärr är det en hel del som kommunen inte kan styra över själva, ex. strandskydd, och därför är det viktigt att kommunen tar strid för det som vi anser vara rätt och utmanar Länsstyrelsen samt skickar tydliga signaler till riksdagen om det som behöver förändras. På så sätt kan Hässleholms kommun sticka ut som en ledstjärna i kommunsverige när det kommer till minskad byråkrati. 

9. Säkerställa att nya villatomter och ny industrimark tas fram i hela kommunen

I skrivande stund finns det inga lediga villatomter i central Hässleholm och det finns totalt 8 markområden lediga i kommunen för ny industri. Detta är ett bottenbetyg för kommunen. För att öka kommunens attraktivitet så krävs det en långsiktig planering för utvecklingen av Hässleholm, både när det gäller platser för boende och för verksamheter. Det är återigen dags för kommunen att rita med de stora penslarna för framtidens etableringar. Tekniska förvaltningen behöver beställa nya detaljplaner för s.k. villamattor i central Hässleholm samtidigt som de behöver se till att möjliggöra byggnation i de gamla detaljplaner som fortfarande inte är helt utbyggda. Runt om i våra kransorter finns det planlagd mark för bostäder som ännu inte är utbyggda. Låt oss ändra på detta så hela kommunen får ta del av byggboomen. När det kommer till industrimark så är det på exakt samma sätt som för villatomterna; stora penslar, genomför redan antagna detaljplaner och planera för framtiden. Detta är bara en pusselbit som måste till för att kommunen ska kunna attrahera morgondagens Hässleholmare och entreprenörer. 

10. Verka för att inkludera grönområden och parker vid nybyggnation

En stad som är grå är inte attraktiv. De städer som lyckas utvecklas och expandera samtidigt som de inkluderar samt rustar upp grönområden och parker är de som folk vill leva i. Hässleholms stad står för utmaningen att byggbar mark i många fall antingen är i grönområde, parkområden eller på åkermark. I den kommande utvecklingen av staden så är det därför viktigt att grönområdena och parkerna inkluderas vid nybyggnation så att det finns gröna lungor i hela staden. I det fall som grönområden/parker tas i anspråk för nybyggnation behöver det som blir kvar uppgraderas så kvalitén inte försämras eller så behöver ett nytt område upprättas så alla Hässleholmare har nära ut till det gröna.

11. Hållbarheten ska ges företräde genom att kommunen ställer tydliga krav i upphandlingar och markanvisningstävlingar

Näringslivet springer ifrån kommunen när det kommer till hållbarhetsfrågor. Kraven som ställs från ägare och företagsledningar är betydligt högre än de krav som kommunen ställer i många upphandlingar och markanvisningstävlingar vilket gör att kommunen i vissa fall inte får några svarande på förfrågningarna. Anledningen; företagen klarar inte sina egna hållbarhetsmål om de ska följa kommunens krav. Detta måste vi ändra på. Under 1990-talet var Hässleholms kommun ledande i kommunsverige när det kom till miljö- och hållbarhetsfrågor, en placering som vi idag är långt ifrån. I kommande anvisningar och tävlingar behöver kommunen därför skruva upp kraven kring hållbarhet och även ha det som ett urvalskriterium i valet mellan olika aktörer. Tillsammans med näringslivet och genom ett tydligt uppdrag kan Hässleholm klättra tillbaka till toppen inom miljö- och hållbarhetsfrågorna. 

12. En kommunal ekonomi som är i balans, där kärnverksamheterna prioriteras och där skatten kan sänkas

En kommun har inga egna pengar utan kommunen får bara ”låna” pengar från dess invånare. Pengarna är till för att vi ska kunna en den gemenskap och den samhällsservice som behövs genom hela livet, inte för att kommunen ska äga massa fastigheter eller lägga på saker som inte kommer invånarna till gagn. Trots de hårda år som har varit för ekonomin i Hässleholm under den senaste mandatperioden så är ekonomin i relativt bra balans, men det finns fortfarande saker som kan förändras för att våra utlånade pengar ska ge så mycket verksamhet som möjligt tillbaka. Det är kärnverksamheterna som ska prioriteras – inget annat. Vårt mål måste alltid vara att ha en så effektiv och smidig organisation som möjligt, utan att rucka på kärnverksamheterna, så att det går att lämna tillbaka pengar till kommuninvånarna när det är möjligt. 

13. Öppna upp Markarydsbanan för att vi ska kunna ta direkttåg mellan Hässleholm och Göteborg

Tänk dig att hoppa på tåget på stationen i Hässleholm för att sedan hoppa av i Göteborg utan att behöva byta tåg. Det har varit möjligt en gång i tiden och det kan bli möjligt igen. Hässleholms kommun måste driva frågan tillsammans med Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och med Trafikverket för att återigen öppna upp Markarydsbanan för persontrafik hela vägen från Hässleholm till Halmstad. För Hässleholms kommun är det viktigt både ur arbetspendlingshänseende och för att stärka Hässleholm som en av de viktigaste knutpunkterna i södra Sverige. 

Med detta hoppas jag att du vill ge mig ditt förtroende och därmed ditt kryss i det stundande valet. Det är tillsammans vi kan få saker att hända och det är tillsammans som vi får Hässleholm att bli ytterligare lite bättre.

Kenny Hansson
Plats 13 på Moderaternas valsedel till Hässleholms kommun