-

Motion angående utmaningsrätt

En kommun kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär att privata aktörer kan utmana kommunen inom olika områden där det idag är kommunen som bedriver verksamhet, detta för att öka mångfalden och friheten för kommuninvånarna. Anställda i kommunen kan också utmana sina egna arbetsområden, det vill säga ta över driften av den verksamhet de jobbar i.

Om beslut fattas att verksamheten ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler:

  • Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig upphandling användas.

Utmaningsrätt stimulerar till verksamhetsutveckling och nytänkande. Det är ett sätt att ta till vara på idéer, öka mångfalden och förbättra kommunens verksamhet. Jag vill pröva hur väl kommunens verksamhet står sig mot andra aktörers förmåga att leverera samma tjänst både kostnads- och kvalitetsmässigt. Den som på bäst sätt kan utföra tjänsten ska också vara den som gör det.

Det är viktigt att det på ett tydligt sätt framkomma vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska rikta, vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen kommer att gå till för att vi ska kunna införa utmaningsrätten.
Inför vi utmaningsrätt i Hässleholm får våra kommuninvånare det mesta och det bästa för varje skattekrona!

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta

att   ​införa utmaningsrätt i Hässleholms kommun.

Kenny Hansson (M)
Kommunfullmäktigeledamot