-

Politisk organisation i Hässleholms kommun och i Region Skåne

Den politiska organisationen i Hässleholms kommun består av bland annat 61 kommunfullmäktigeledamöter, ett antal nämnder och förvaltning samt ett antal kommunala bolag. I varje nämnd och bolag sitter av kommunfullmäktige valda ledamöter från alla sammarbetskonstellationer för att fatta beslut. Jag anser att denna struktur är föråldrad och måste förnyas. Färre nämnder och färre ledamöter i nämnderna är något som jag tror hade effektiviserat den politiska organisationen i Hässleholms kommun. Något som hade varit att föredra är utskott som ligger direkt under kommunfullmäktige som sammansätts för att arbeta fram vissa förslag som sedan kommunfullmäktige ska fatta beslut om. Det är nämligen så att i en nämnd får du bara sitta med i om du är medlem i ett parti och stod på deras lista under valet, men i ett utskott hade både politiker, sakkunniga och andra intresserade kunnat ingå.

I februari 2016 motionerade jag om att ett ungdomsråd i Hässleholms kommun borde införas. Detta för att ungdomar ska få vara med och tycka till om hur arbetet i kommunen bör fortskrida samt för att vi politiker ska kunna ta del av tankar och förslag som ungdomarna och elevråd och elevkårer på våra skolor har. Jag hade velat se ett ungdomsråd med 9 av fullmäktige valda ungdomar mellan 14-18 år som väljs på 1 års tid samt att elevråden och elevkårerna ska ha en stående inbjudan som representanter för de elever som har valt in dem i respektive styrelse.

Precis som organisationen i Hässleholms kommun så finns det mycket inom den politiska organisation i Region Skåne som jag anser bör förbättras. Den viktigaste frågan för mig är att samla den politiska och den administrativa verksamheten till en ort i Skåne. Idag är politiken stationerad i Kristianstad medan administrationen är stationerad i Malmö. Verksamheten som Region Skåne driver nu även internt uppdelad som inom tillexempel sjukvården som är uppdelad på HSN, Kryh, Sund och SUS, en övergripande nämnd och tre delregionala sjukvårdsnämnder vars uppdrag är oklart. Regionens verksamhet bör bli bättre organiserad och tajtare, det är just därför jag även tycker att antalet ledamöter i regionfullmäktige minskar från 149 ledamöter till 101 ledamöter.

Jag vill att:

  • Den politiska organisationen i Hässleholm förändras och effektiviseras
  • Ett ungdomsråd införs i Hässleholms kommun med 9 av kommunfullmäktige valda ledamöter
  • Region Skåne samlar det politiska och det administrativa till en ort
  • Region Skåne samlar alla sjukvårdsnämnder till en sjukvårdsnämnd
  • Antalet regionfullmäktigeledamöter minskar från 149 ledamöter till 101 ledamöter